Uczestnicy

Grupą docelową projektu (uczestnikami) będą osoby w wieku aktywności zawodowej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy), w wieku 15 i więcej lat z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie"

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie pn. Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie” realizowanym w partnerstwie z Fundacją Planuj Zdrowie oraz Stowarzyszeniem Chorych na Boreliozę na terenie województw lubelskiego i podlaskiego, w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.05.01.00-00-0001/20-00/198/2020/253 z dnia 10 lipca 2020 r., zawartej pomiędzy Beneficjentem – Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”.
 2. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme, poprzez działania edukacyjno-informacyjne wśród 1480 osób zakwalifikowanych do projektu z populacji zamieszkującej makroregion wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy, do końca 2023 r.
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Projekt ma charakter regionalny i obejmuje swoim zasięgiem obszar województw lubelskiego i podlaskiego.
 5. Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 6. Projekt realizowany jest w oparciu o:
  • Wniosek o dofinansowanie projektu
  • Regulamin konkursu, wytyczne oraz przepisy związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 7. Objaśnienie pojęć:
  • AOS – placówka Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
  • Realizator/Beneficjent/Projektodawca – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm ;
  • Partner – Fundacja Planuj Zdrowie z siedzibą Krakowie, ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków (FPZD), Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Jazowa 11/3, 43-316 Bielsko – Biała (SCHB);
  • Projekt – „.Borelioza w lubelskim i podlaskim – profilaktyka, badanie i leczenie”  realizowany na terenie województw lubelskiego i podlaskiego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • POZ – placówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
  • Umowa o dofinansowanie – umowa o dofinansowanie projektu: „Borelioza w lubelskim i podlaskim – profilaktyka, badanie i leczenie” nr POWR.05.01.00-00-0001/20-00/198/2020/253 z dnia 10 lipca 2020 r.;
  • Uczestnik Programu Profilaktycznego lub Uczestnik – osoba fizyczna – kobieta lub mężczyzna w wieku aktywności zawodowej (min. 15 lat), zaangażowana jako pacjent do udziału w Projekcie: „Borelioza w lubelskim i podlaskim – profilaktyka, badanie i leczenie” ;
  • Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia;
  • Biuro Projektu: ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, pokój nr 318;
  • Regulamin – Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie „Borelioza w lubelskim i podlaskim – profilaktyka, badanie i leczenie”;
  • Lekarz POZ – lekarz świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
  • Pielęgniarka POZ – pielęgniarka świadcząca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
  • MLD – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Na etapie realizacji Projektu w ramach fazy przygotowawczej planowane jest nawiązanie współpracy z co najmniej 10 POZ, posiadającymi kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, z terenu województw: lubelskiego i podlaskiego.
 2. Grupę docelową objętą programem profilaktycznym stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy) w wieku 15 i więcej lat, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy oraz osoby wykonujące zawody oraz hobby sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami.
 3. Grupy objęte działaniami edukacyjno-informacyjnymi to:

1) Uczestnicy programu – pacjenci i osoby z grupy ryzyka;

2) Personel medyczny – lekarze POZ i pielęgniarki POZ;

3) Mieszkańcy województw lubelskiego i podlaskiego.

 • Etapy realizacji programu profilaktycznego obejmują:

1) nabór placówek POZ;

2) nabór MLD;

3) realizacja szkoleń dla kadry medycznej – specjalistów z POZ;

4) realizacja komponentu medycznego programu;

5) edukacja uczestników programu (pacjenci i osoby z grupy ryzyka) oraz mieszkańcy

 • Realizacja komponentu medycznego polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do projektu, tj:

1) wizyta w ramach POZ kwalifikująca do programu;

2) pobranie próbki krwi do badania w kierunku boreliozy z Lyme;

3) przeprowadzenie badań diagnostycznych testem ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG;

4) przeprowadzenie badań testem Western blot (test potwierdzający) w klasie IgM;

5) przeprowadzenie badań testem Western blot (test potwierdzający) w klasie IgG;

6) wizyta kontrolna w POZ (omówienie wyniku);

7) wizyta w AOS;

8) wizyta kontrolna w AOS.

 • Działania informacyjno-promocyjne będą związane z promocją programu w ramach kampanii informacyjnej w województwach lubelskim i podlaskim oraz na stronach internetowych Beneficjenta, Partnera, POZ zaangażowanych do współpracy oraz w mediach społecznościowych.

§ 3.

Zadania do realizacji przez POZ w ramach programu

 1. Zadania POZ do realizacji obejmują:
 2. wyznaczenie minimum dwóch osób, jednego lekarza i jednej pielęgniarki w ramach każdej z placówek. Łącznie zostanie przeszkolonych, z zakresu wdrażania programu profilaktyki chorób odkleszczowych (e-learning – lekarz) 11 osób współpracujących lub pracujących na rzecz POZ oraz w zakresie poprawnego prowadzenia dokumentacji projektu -11 osób (pielęgniarka);
 3. rekrutacja Uczestników do projektu zgodnie z wytycznymi, na podstawie ankiety wypełnionej przez Uczestnika oraz na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez lekarza POZ;
 4. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami Projektu;
 5. pomoc Uczestnikom w wypełnianiu dokumentacji projektowej;
 6. przesyłanie do Realizatora kompletu dokumentacji Uczestników objętych wsparciem nie później niż w ciągu 5 dni od zakończenia miesiąca lub kwartału rozliczeniowego (w zależności od deklaracji POZ);
 7. przekazywanie próbek krwi do badań do MLD wskazanego przez Projektodawcę (transport próbek będzie się odbywać zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami i instrukcjami dotyczącymi postępowania z próbkami klinicznymi i zakaźnymi przyjętymi w danym laboratorium).
 8. Każdy POZ biorący udział w programie będzie zobowiązany do raportowania Realizatorowi efektów swojej pracy raz na miesiąc, na podstawie sprawozdania;
 9. Za wykonane zadania POZ otrzyma wynagrodzenie określone w Umowie;
 10. Wynagrodzenie będzie wypłacane proporcjonalnie do wykonanych zadań, nie rzadziej niż po zakończonym kwartale, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz kompletu prawidłowo wypełnionej dokumentacji programu.

§ 4.

Szczegółowe zadania Personelu Medycznego w POZ

Do zadań Personelu Medycznego POZ należy w szczególności:

 1. obowiązkowy udział w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym z elementami warsztatu z zakresu epidemiologii chorób odkleszczowych, wczesnej diagnostyki, metod diagnostyki, interpretacji wyników badań, prawidłowego różnicowania z innymi chorobami mogącymi dawać podobne objawy i leczenia boreliozy z Lyme zgodnie z przyjętymi standardami i rekomendacjami oraz zasad realizacji programu;
 2. bezpośredni kontakt z Uczestnikiem, w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wywiadu i badania podmiotowego i przedmiotowego; w uzasadnionych przypadkach kierowanie Uczestników na badania w kierunku boreliozy z Lyme, które zostały określone we wniosku i będą wykonywane w Laboratorium wskazanym przez Projektodawcę;
 3. u Uczestników ze stwierdzoną boreliozą z Lyme we wczesnych stadiach (wystąpienie rumienia wędrującego lub ziarniniaka chłonnego) zastosowanie leczenia antybiotykami, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;
 4. kierowanie Uczestników z potwierdzoną boreliozą z Lyme (późniejsze stadia boreliozy) do lekarzy specjalistów chorób zakaźnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej na dalsze leczenie.

§ 5.

Szczegółowe wymagania dla MLD

 1. MLD musi spełniać poniższe wymogi:
 2. posiada jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu
 3. legitymuje się wpisem do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych zgodnie z Uchwałą Nr 137/III/2014 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 maja 2014 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia ewidencji laboratoriów i spełnia inne nakazane prawem wymogi formalno-prawne oraz techniczne dla prowadzenia działalności w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
 4. udokumentuje, że wszystkie czynności diagnostyczne realizowane są pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego oraz zatrudnia minimum jednego specjalistę z dziedziny mikrobiologii lekarskiej lub specjalistę z analityki medycznej odpowiedzialnego za organizację i nadzór badań realizowanych w ramach programu;
 5. posiada możliwość wykonania badań diagnostycznych w kierunku boreliozy z Lyme: test immunoenzymatyczny ELISA, w klasie przeciwciał IgG i IgM, w kierunku boreliozy z Lyme oraz Western blot w klasie IgM i/lub w klasie IgG, wykonywanych przez analityków i diagnostów posiadających min. 2-letnie doświadczenie w realizacji takich badań;
 6. zapewni przechowanie badanych próbek przez okres nie krótszy niż 30 dni od momentu ich przyjęcia;
 7. wyrazi zgodę na przekazywanie wybranych próbek do weryfikacji lub wykonania badań dodatkowych w innym laboratorium.
 8. Jednocześnie Realizator zastrzega, że preferowane będą laboratoria posiadające akredytację PCA z zakresie norm ISO 17025 i ISO 15189, certyfikowane systemy sterowania jakością badań lub uczestniczące w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie wykrywaniu przeciwciał w klasie IgM i IgG anty-B. burgdorferi metodą ELISA i Western blot co najmniej raz do roku, potwierdzone certyfikatem.
 9. Niezależnie od wymagań określonych w ust. 1, MLD zobowiązane jest zapewnić wydanie wyniku badań (sprawozdania z badań) w okresie do 10 dni roboczych od momentu przyjęcia próbki.
 10. Próbki krwi będą przekazywane do MLD przez Realizatora od 1 do 2 razy w miesiącu. Szczegółowe terminy zostaną ustalone w trybie roboczym.

§ 6.

Etapy rekrutacji POZ

 1. Rekrutacja POZ do Projektu prowadzona jest przez Realizatora – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm.
 2. Nabór POZ do Projektu odbywa się w trybie ciągłym, od dnia 26.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. Istnieje możliwość przedłużenia procedury rekrutacyjnej w przypadku niewystarczającej ilości prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. 
 3. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

1) Etap 1 – Zgłoszenie się POZ;

2) Etap 2 – Rekrutacja lekarzy/pielęgniarek POZ w oparciu o poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny;

3) Etap 3 – Analiza dokumentów zgłoszeniowych otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie;

4) Etap 4 – Wyłonienie minimum 10 POZ, z którymi zostanie podpisana Umowa o współpracę w ramach Projektu;

5) Etap 5 – Skierowanie personelu medycznego z zakwalifikowanych POZ na szkolenie e-learningowe, przekazanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dot. epidemiologii, interpretacji wyników badań, prawidłowego różnicowania z innymi chorobami, zasad leczenia zgodnymi ze standardami i rekomendacjami zasad realizacji programu profilaktycznego;

6) Etap 6 – Dodatkowy nabór POZ (w sytuacji niewystarczającej ilości).

§ 7.

Warunki i kryteria rekrutacji POZ

 • POZ zgłaszający swoją gotowość do udziału w Projekcie musi spełniać poniższe wymogi:

1) posiada kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

2) posiada jednostkę organizacyjną i/lubQ siedzibę na obszarze realizacji Projektu;

3) posiada gabinet zabiegowy i możliwość pobierania krwi do badań diagnostycznych;

4) zobowiąże do udziału lekarza/y i/lub pielęgniarki/ek w szkoleniu e-learningowym z testem zaliczającym, potwierdzającym uzyskanie niezbędnej wiedzy z danego szkolenia i certyfikatem ukończenia;

5) zobowiąże się, iż wyłącznie osoby przeszkolone przez Realizatora będą świadczyć usługi medyczne w ramach Projektu;

6) zapewni dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne),

7) akceptuje, iż wynagrodzenie za świadczenie usług będzie zgodne ze stawkami wskazanymi w Umowie.

 • Przy wyborze ofert Realizator będzie się kierował następującymi kryteriami punktowymi:

1) weryfikacja działania POZ na podstawie warunków uczestnictwa w programie profilaktycznym chorób odkleszczowych: posiada gabinet zabiegowy i możliwość pobierania krwi do badań diagnostycznych: a) spełnia – 1 pkt, b) nie spełnia – brak możliwości udziału w Projekcie;

2) siedziba POZ: a) województwo lubelskie – 1 pkt, b) województwo podlaskie – 1 pkt;

3) ilość pacjentów obsługiwanych przez POZ: a) do 500 – 1 pkt, b) od 500 do 1000 – 2 pkt, c) powyżej 1000 – 3 pkt.

§ 8.

Przebieg rekrutacji POZ

 1. Wysłanie dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej jest nieobowiązkowe.
 2. Dostarczenie oryginałów dokumentów zgłoszeniowych do Biura Projektu Realizatora jest obowiązkowe.
 3. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane POZ, które spełnią wszystkie warunki wymienione w §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz uzyskają największą liczbę punktów wg Kryteriów wymienionych w §7 ust. 2 powyżej. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W przypadku dostarczenia przez POZ dokumentów zarówno w formie elektronicznej jak i w wersji papierowej za termin wpływu zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentacji w formie elektronicznej na wskazany przez Realizatora adres e-mail. W przypadku dostarczenia przez POZ dokumentów zgłoszeniowych tylko w formie papierowej za termin wpływu zgłoszenia uznaje się datę wpływu oryginału dokumentów do Biura Projektu Realizatora.
 5. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmie komisja rekrutacyjna.
 6. Wybrane POZ otrzymają informację zwrotną o zakwalifikowaniu się na listę placówek medycznych biorących udział w Projekcie i zostanie z nimi podpisana umowa o współpracy.
 7. Zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji jednego z wybranych POZ zostanie przyjęty następny.

§ 9.

Kryteria podstawowe do kwalifikacji Uczestników do Projektu

 1. O uczestnictwie w Projekcie decydują jednakowe kryteria włączenia przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczestników. Ze względu na ograniczone środki o uczestnictwie w Projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 2. Kryterium podstawowym do zakwalifikowania Uczestnika do Projektu jest:
  • wyrażenie świadomej zgody przez Uczestnika na udział w Projekcie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji i ewaluacji Projektu;
  • wypełnienie ankiety na podstawie której, możliwe będzie ustalenie stopnia narażenia i rozwinięcia się boreliozy z Lyme;
  • w przypadku stwierdzenia objawów klinicznych przypominających boreliozę z Lyme, poddanie się badaniu diagnostycznemu;
  • podjęcie leczenia w przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego w teście ELISA i w teście potwierdzającym Western-blot;
  • podpisanie przez Uczestnika oświadczenia, że nie brał udziału w innych projektach tj. w innych krajowych lub regionalnych programach profilaktyki chorób odkleszczowych w ciągu ostatniego roku.
 3. Zastosowane zostaną także kryteria premiujące:
 4. KP1. bycie osobą z grupy ryzyka (+2 pkt)  – w pierwszej kolejności do programu będą kwalifikowane osoby takie jak: leśnicy (nieobjęci badaniami profilaktycznymi), rolnicy i osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 5. KP2. wykonywanie innego zawodu lub hobby związanego z wysokim ryzykiem zakażenia (+1) np. ogrodnicy, grzybiarze, działkowcy itp.
 6. Utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowana będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.
 7. Zakończenie udziału w Projekcie nastąpi poprzez wypełnienie przez Uczestnika Projektu, niezależnie czy był leczony czy nie, ankiety określającej wzrost poziomu wiedzy.

§ 10.

Kryteria wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie

 1. Kryteriami wykluczającymi z uczestnictwa w Projekcie są:
 2. wiek poniżej 15 roku życia;
 3. uczestnictwo w ciągu ostatniego roku w innych krajowych lub regionalnych programach profilaktyki chorób odkleszczowych;
 4. objęcie badaniami przesiewowymi w kierunku boreliozy z Lyme w akcjach podejmowanych przez specjalistów BHP i będących pod stałą opieką lekarską (np. akcje podejmowane w nadleśnictwach);
 5. osoby będące w trakcie diagnostyki lub leczenia boreliozy z Lyme w placówkach świadczących opiekę w ramach NFZ.

§ 11.

Rezygnacja z udziału w programie przez placówki POZ

 1. Po podpisaniu Umowy współpracy placówka POZ ma prawo do rezygnacji z udziału w programie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację zadań, które nie mogły być znane w momencie podpisywania umowy na realizację programu.
 2. Realizator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku wysłania wezwania do usunięcia zaniedbań, w przypadku ciężkiego naruszenia przez POZ zobowiązań wynikających z umowy.

§ 12.

Rezygnacja Uczestnika z udziału w programie

Uczestnik może na każdym etapie zrezygnować z udziału w programie. W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. Badane będą powody rezygnacji ze świadczeń oferowanych w ramach programu.

§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje w sprawach związanych z organizacją rekrutacji można uzyskać pod numerem 609-041-515, 508-247-223 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: andrzej.maksim@szpital.chelm.pl lub osobiście w Biurze Projektu Realizatora.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26.01.2021 r. do odwołania.
 3. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ikona pdf

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Pobierz (777 KB)

Ikona doc

Ankieta dla pacjenta
WZROST WIEDZY
Pobierz (605 KB)

Ikona doc

Oświadczenie dla osób
BIERNYCH ZAWODOWO
Pobierz (297 KB)

Ikona doc

Ankieta dla pacjenta
KWALIFIKACYJNA
Pobierz (304 KB)

Ikona doc

Dokumenty
UCZESTNICY
Pobierz (310 KB)

Skip to content