O projekcie

Tytuł projektu: Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne

Okres realizacji: od: 2020-07-01 do: 2022-12-31

Wartość całkowita: 810 082,50 zł

Dofinansowanie: 810 082,50 zł

Realizator: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm https://szpital.chelm.pl/

Partnerzy:

  1. Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Jazowa 11/3, 43-316 Bielsko – Biała, http://www.borelioza.org
  2. Fundacja Planuj Zdrowie z siedzibą Krakowie, ul. Włóczków 22/6
    30 – 103 Kraków Kraków. https://planujzdrowie.pl/

Cele szczegółowe projektu:

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme poprzez działania edukacyjno – informacyjne wśród 1480 osób zakwalifikowanych do projektu należących do populacji zamieszkującej makroregion wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy, do końca 2023 r.

Projekt wpisuje się w działania dotyczący oddziaływania na rynek pracy poprzez przeciwdziałanie dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Wzmocnione zostaną działania profilaktyczne pozwalające na wykrycie choroby we wczesnym stadium i umożliwiające szybkie rozpoczęcie leczenia. W przypadku boreliozy wczesna diagnoza odgrywa kluczową rolę. Projekt przyczyni się do wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej (wskazując na odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed zachorowaniem), co wpłynie na wydłużenie aktywności zawodowej odbiorców wsparcia oraz pośrednio wpłynie na poprawę i utrzymanie dobrego stanu zdrowia osób pracujących.

Główne działania:

  1. KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA skierowana do grupy docelowej projektu w celu zwiększenia wiedzy, informująca o chorobach przenoszonych przez kleszcze oraz ich następstwach. Przekaz kampanii będzie jasny i skłaniający do stosowania skutecznych metod ochrony przed zakażeniem oraz umożliwiający udział w projekcie – spot telewizyjny, radiowy, ogłoszenia w prasie, wydruk plakatów informacyjnych o projekcie oraz ulotek, przygotowanie strony www informującej o problemie chorób odkleszczowych, ich profilaktyce i realizowanym projekcie. Działania te będą wsparte przez atrakcyjne audiowizualne i graficzne formy przekazu i uwzględnieniem ich odbioru na mobilnych urządzeniach (smartfony, tablety, laptopy).
  2. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I SZKOLENIA LEKARZY dla minimum 11 lekarzy biorących udział w programie (Utworzenie i zapewnienie dostępności platformy e-learningowej umożliwiającej rejestrację osób szkolonych lekarzy POZ zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych)
  3. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE dla min.1480 osób – test ELISA w klasie IgM i IgG, test Western blot w klasie IgM i IgG.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu (uczestnikami) będą osoby w wieku aktywności zawodowej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy), w wieku 15 i więcej lat z terenu woj. lubelskiego i podlaskiego, w szczególności zamieszkujące regiony częstego występowania kleszczy i wykonujące zawody, sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu z tymi pasożytami

Skip to content